Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů online kalendáře Cleopatra

1 Obecně

1.1 Webové stránky https://cleopatra-calendar.com a on-line kalendář Cleoptara Vám poskytuje Ludmila Hobzová DiS., IČO: 06813623, zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „Poskytovatelka“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Uživatelské podmínky") se použijí na smlouvy o poskytování Služby mezi Poskytovatelkou a fyzickou osobou, zpravidla ženou, proto dále jen "Uživatelkou".

1.3 Tyto Uživatelské podmínky a Zásady ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást Uživatelských podmínek (dále společně jen „Obchodní podmínky“), jsou použitelné a závazné pro Poskytovatelku i pro Uživatelku. Smlouvy dále podléhají Zvláštním obchodním podmínkám (včetně jakýchkoli speciálních nabídek, cen, platebních podmínek a způsobů, doby trvání smlouvy atd.), které Poskytovatelka průběžně nabízí ve spojení s uzavřením smlouvy mezi Poskytovatelkou a Uživatelkou. V případě rozporu mezi Zvláštními obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami jsou rozhodující Zvláštní obchodní podmínky. Obchodní podmínky společně se Zvláštními obchodními podmínkami představují smlouvu mezi Uživatelkou a Poskytovatelkou (dále jen „Smlouva“). Aby Uživatelka získala přístup ke Službě, musí potvrdit, že si Smlouvu přečetla a přijímá ji.

1.4 Po objednání Služby, Poskytovatelka zašle potvrzení Smlouvy e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Uživatelky poskytnutou Uživatelkou při registraci a přihlášení ke svému Google účtu ( podle článku 4 níže). Toto potvrzení bude obsahovat text Smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy ji Uživatelka přijme kliknutím na označené tlačítko na Internetových stránkách za účelem dokončení objednávky.

1.5 Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva (která představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky) bude uložena u Poskytovatelky a Uživatelka obdrží její znění v potvrzovacím e-mailu doručeném na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelkou. Uživatelské podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v platném znění jsou rovněž k dispozici na Internetových stránkách.

2 Obsah Služby

2.1 Službou je myšlen osobní on-line kalendář, sestavený na základě zadaných termínů menstruace. Tento kalendář je rozšířením aplikace Google kalendář a Uživatelce se zobrazuje v rámci jejích Google kalendářů pod názvem “Cleopatra”. V kalendáři jsou vidět barevně rozlišené a nadepsané jednotlivé fáze jejího měsíčního cyklu na 6 měsíců do budoucna. Výpočet probíhá automaticky na základě zadaných parametrů Uživatelky.

2.2 Za roční předplatné se Uživatelka může přihlásit prostřednictvím vlastního účtu u společnosti Google a získat tak přístup ke Službě.

2.3 Poskytovatelka může dle svého uvážení po omezenou dobu a za podmínek stanovených v souvislosti s nabídkou a Smlouvou nabídnout Službu bez povinnosti uhradit předplatné (dále jen „Zkušební doba“). Uživatelka může Službu ukončit kdykoli během Zkušební doby, aniž by musel za Službu platit. Poskytovatelka neúčtuje žádné poplatky během Zkušební doby.

2.4 Uživatelka má nárok na jednu Zkušební dobu během jakékoliv souvislého dvanácti (12) měsíčního období. Nárok na Zkušební dobu může být ze strany Poskytovatelky ověřen na základě emailové adresy poskytnuté Uživatelkou za účelem předcházení zneužívání Zkušební doby. V případě, že Poskytovatelka má podezření na zneužití Zkušební doby, může okamžitě učinit opatření k zamezení takového zneužití, včetně ukončení Smlouvy.

2.5 Pokud Uživatelka neukončila Smlouvu během Zkušební doby, je povinna uhradit roční předplatné, aby jí Služba byla plně zpřístupněna.

3 Registrace, osobní údaje a aktualizace

3.1 Registrace musí být provedena na stránce https://cleopatra-calendar.com přihlášením k vlastnímu Google účtu Uživateky a pod jeho zabezpečením. Aby Uživatelka mohla Službu užívat, musí souhlasit potvrzením s Obchodními podmínkami a s přístupem k vlastnímu Google kalendáři pro vytvoření a poskytnutí nového osobního kalendáře Cleopatra.

3.2 Dále je potřeba uvést nejméně 3 termíny a délku menstruace pro výpočet osobního kalendáře.

3.3 Zároveň je třeba mít přístup k zařízení, systémům a připojení v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz článek 5 níže) a po skončení platnosti případné Zkušební doby uhradit platbu v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz článek 6 níže).

3.4 Pro správné fungování Služby je nezbytné vracet se pravidelně (zpravidla měsíčně) a přidávat aktuální termíny menstruace pro správný výpočet dalšího období. Čím více je uvedeno termínů, tím přesnější je výpočet dalších fází. Kalendář je vždy aktualizován po zadání nového termínu. Pokud termíny nejsou pravidelně doplňovány, tak kalendář Cleopatra není aktuální.

3.5 Uživatelka je povinna zajistit správnost informací a v případě potřeby aktualizovat svůj uživatelský účet. Při platbě smí Uživatelka poskytnout pouze informace o debetní nebo kreditní kartě, kterou vlastní. Zjevné chyby při zadávání dat budou zkontrolovány a Uživatelka na ně bude upozorněna. V každém případě Uživatelka zkontroluje a ověří úplnost a správnost svých poskytnutých údajů.

3.3 Uživatelka uloží Platební údaje tak, aby je ochránila před neoprávněným přístupem. Uživatelka je odpovědná za veškeré užívání Služby prostřednictvím svého účtu.

3.4 Má-li Uživatelka podezření, že její Přihlašovací a platební údaje byly neoprávněně užity, oznámí Uživatelka tuto skutečnost ihned Poskytovatelce a změní si heslo. Pokud se Poskytovatelka důvodně domnívá, že Přihlašovací údaje byly zveřejněny nebo jsou jiným způsobem zneužity neoprávněnými osobami, je oprávněna Smlouvu ukončit s okamžitou platností v souladu s článkem 11.4 písm. c).

4 Zásady ochrany osobních údajů

4.1 Vyjádřením souhlasu Uživatelka souhlasí s následným zpracováním svých osobních a citlivých údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4.2 Jakékoliv osobní a citlivé údaje jsou poskytovány Správci dat Uživatelkou dobrovolně. Správcem dat je Poskytovatelka.

4.3 Poskytovanými osobními a citlivými údaji je e-mail Uživatelky a údaje o termínech a délce jejího menstruačního cyklu (případně těhotenství). Tyto údaje jsou použity pouze pro výpočet jednotlivých fází cyklu a výpočet individuálního kalendáře Cleopatra a to pouze pro potřebu Uživatelky.

4.4 Přihlášením se k účtu na webových stránkách https://cleopatra-calendar.com Uživatelkaka umožňuje propojení s osobním účtem a kalendářem, který má u společnosti Google, aby jí mohl být nahrán či aktualizován kalendář Cleopatra.

4. 5 Poskytovatelka se zavazuje, že žádné z poskytnutých údajů nebudou použity k jinému účelu než pro zajištění bezproblémového chodu webových stránek, kalendáře a informovanosti Uživatelky. Údaje také nebudou předávány ani poskytovány třetím osobám.

5 Zařízení atd.

5.1 Aby mohla Uživatelka Službu užívat, musí mít přístup k zařízením podporujícím aplikaci Google kalendář.

5.2 Uživatelka je oprávněn používat Službu na neomezeném množství zařízení.

5.3 Služba vyžaduje, aby měla Uživatelka potřebné internetové připojení. Uživatelka hradí veškeré náklady spojené s tímto připojením.

5.4 Poskytovatelka neposkytuje vlastní zařízení a nenese žádnou odpovědnost za fungování jakékoliv schváleného zařízení nebo jeho trvalou kompatibilitu se Službou a jejími aktualizacemi.

5.5 V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy není Poskytovatelka odpovědná za neschopnost Uživatelky užívat Službu nebo za omezený přístup ke Službě z důvodu přetížení internetu nebo v důsledku chyby nebo problémů týkajících se počítačů a jiných zařízení, sítí, elektroniky nebo komunikací, které jsou mimo kontrolu Poskytovatelky.

6 Předplatné Služby a platební podmínky

6.1 Předplatné Služby bude placeno v souladu s platnými aktuálními cenami uvedenými na Internetových stránkách. Výše příslušného předplatného bude Uživatelce k dispozici na Internetových stránkách před uzavřením Smlouvy, přičemž v rámci registrace musí Uživatelka výslovně potvrdit, že objednávaná Služba je spojena s povinností zaplatit příslušnou cenu.

6.2 Platba předplatného na bezprostředně následující rok bude hrazena Poskytovatlce předem.

6.3 Uživatelka může platbu předplatného provádět kterýmkoli ze způsobů platby nabízených Poskytovatelkou na Internetových stránkách.

6.4 Je-li Uživatelce poskytnuta Zkušební doba, nebude za Zkušební dobu vyžadována Poskytovatelkou žádná platba. První platba však může být provedena kdykoli a to i během Zkušební doby (za předpokladu, že Uživatelka neukončila Smlouvu před koncem Zkušební doby).

6.5 Předplatné se Uživatelce počítá 1 rok od data zaplacení Služby. Počet zbývajích dní, které má Uživatelka Službu k dispozici zjistí na internetových stránkám pod svým profilem.

6.6 Pokud platba nebude uhrazena, je Poskytovatelka oprávněna okamžitě přerušit nebo omezit Uživatelce přístup ke Službě. Poskytovatelka je rovněž oprávněna ukončit Smlouvu s okamžitou účinností v případě prodlení s platbou po dobu delší než dvacet (20) dní.

7 Užívání Služby

7.1 Uživatelka smí Službu užívat pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito Uživatelkými podmínkami. Uživatelka nesmí učinit žádná z níže uvedených jednání, ani je nesmí podporovat, ani umožnit ani způsobit, aby je učinila třetí osoba:

(a) užívat Službu pro komerční nebo veřejné účely,

(b) užívat Službu pro nezákonné nebo nevhodné účely,

(c) pořizovat kopie/ rozmnoženiny, půjčovat, prodávat, vysílat ani jinak šířit, pozměňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět nebo upravovat obsah Služby,

(d) obcházet, upravovat, odstraňovat, měnit nebo jakýmkoliv jiným způsobem manipulovat se zabezpečením, šifrováním nebo jinou technologií nebo softwarem, který je součástí Služby, a

(e) jinak užívat Službu v rozporu se zákony o právu autorském, jinými zákony nebo těmito Uživatelskými podmínkami.

7.2 Užívání Služby v rozporu s článkem 7 vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést k tomu, že Poskytovatelka ukončí poskytování Služby s okamžitou platností (viz článek 11 níže).

8 Změny, doplňky

8.1 Uživatelka tímto výslovně uznává, že Poskytovatelka je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit výši předplatného a další ustanovení Obchodních podmínek. Uživatelka bude na takové změny upozorněna e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelkou a to nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost.

8.2 Uživatelka je oprávněna v souvislosti s takovou změnou ukončit Smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. Poskytovatelka bude Uživatelce ve svém oznámení informovat o jejím právu ukončit Smlouvu. Pokud Uživatelka Smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, má se za to, že tuto změnu přijala.

8.3 V případě předčasného ukončení Služby, kde Uživatelka provedla platbu vztahující se k období po ukončení, vrátí Poskytovatelka přeplatek do třiceti (30) dnů od data ukončení Smlouvy.

9 Pozbytí práva na odstoupení

9.1 Uzavřením Smlouvy Uživatelka výslovně uděluje souhlas s poskytováním Služby ihned po uzavření Smlouvy a zaplacení předplatného. Uživatelka bere na vědomí, že tím, že získá přístup ke Službě před uplynutím čtrnáctidenní (14 denní) lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Pokud Uživatelka uzavřel smlouvu a bylo zahájeno poskytování Služby, ale Uživatelka již nechce Službu dál užívat a být Smlouvou vázána, musí Smlouvu ukončit v souladu s článkem 11 níže. Proces registrace zahrnuje, že Uživatelka výslovně potvrdí (zaškrtnutím políčka), že souhlasí s poskytováním přístupu ke Službě ihned po uzavření Smlouvy a zaplacením předplatného a že bere na vědomí, že získáním přístupu ke Službě před vypršením lhůty čtrnácti (14) dnů pro odstoupení od Smlouvy pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

9.2 Ustanovení článku 10 se nepoužije, pokud je poskytnuta Zkušební doba delší než čtrnáct (14) dnů, protože Uživatelka může Smlouvu ukončit během Zkušební doby, i když je Služba poskytována ihned po uzavření Smlouvy.

10 Informace pro zákazníky

10.1 Poskytovatelka může Uživatelce zasílat oznámení prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na Internetových stránkách v souladu s platnými zákony.

10.2 Uživatelka je povinen aktualizovat své kontaktní údaje, pokud se během doby jejího užívání Služby změní. Má se za to, že Poskytovatelka splnila svou oznamovací povinnost odesláním oznámení na poslední uvedenou e-mailovou adresu Uživatelce, a to i v případě, že ji Uživatelka již neužívá nebo je z jiného důvodu nepoužitelná.

11 Doba trvání Smlouvy a její ukončení

11.1 Smlouva o předplatném Služby se uzavírá na dobu předplatného v délce jeden (1) rok a je automaticky prodlužována vždy o jeden (1) rok, dokud Uživatelka nebo Poskytovatelka Smlouvu neukončí v souladu s těmito Uživatelskými podmínkami. Doba předplatného v délce jednoho (1) roku začíná běžet prvním dnem po zaplacení Služby (pokud Uživatelka neukončí Smlouvu před uplynutím Zkušební doby).

11.2 Pokud si Uživatelka přeje ukončit Smlouvu, musí tuto skutečnost oznámit Poskytovatelce e-mailem nebo, pokud Poskytovatelka tuto metodu ukončení umožní, přes Internetové stránky (https://cleopatra-calendar.com). V případě, že Uživatelka iniciuje ukončení Smlouvy, zašle Poskytovatelka Uživatelce potvrzující e-mail. Pokud si Poskytovatelka přeje ukončit Smlouvu, oznámí to Uživatelce e-mailem. V souladu s článkem 11.1 bude Smlouva ukončena ke konci běžného ročního období platnosti Smlouvy.

11.3 V souvislosti se změnami výše předplatného nebo Uživatelských podmínek vzniká právo na ukončení Smlouvy v souladu s článkem 8.

11.4 V souladu s výše uvedeným je Poskytovatelka oprávněna ukončit Smlouvu s okamžitou platností a současně okamžitě znepřístupnit Službu Uživatelce v jakémkoliv z následujících případů,:

(a) Uživatelka je v prodlení s platbou po dobu nejméně dvaceti (20) dnů,

(b) lze důvodně předpokládat, že je Uživatelka v úpadku,

(c) Uživatelka zneužije Zkušební dobu nebo poruší její podmínky;

(d) Služba je užívána neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání,

(e) Uživatelka se pokusil využít Zkušební dobu více než jedenkrát (1x) během souvislého dvanácti (12) měsíčního období, nebo

(f) Uživatelka jiným způsobem podstatně porušila Smlouvu nebo opakovaně porušila Smlouvu.

12 Práva duševního vlastnictví

12.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy s Poskatovatelkou uděluje Poskytovatelka Uživatelce nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci k užívání Služby. Uživatelka smí Službu a její obsah užívat pouze v souladu se Smlouvou a pro soukromé účely.

12.2 Materiály na Internetových stránkách a obsah Služby jsou chráněny autorským právem, zákonem o ochranných známkách a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Smlouva s Poskytovatelkou v žádném případě nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu Služby nebo Služby na Uživatelku.

13 Zabezpečení

13.1 Uživatelka nesmí učinit žádné jednání, které by mohlo zapříčinit nefunkčnost, přetížení, poškození nebo omezení Služby.

13.2 Uživatelka se nesmí pokusit získat neoprávněný přístup do sítí, počítačových systémů, k obsahu nebo datům souvisejícím s Internetovými stránkami nebo Službou. Porušení tohoto ustanovení vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést mimo jiné k tomu, že Poskytovatelka ukončí poskytování Služby s okamžitou platností (viz článek 12 níže).

14 Omezení odpovědnosti, narušení a výpadky

14.1 Poruchy, výpadky a další nedostatky Služby budou Poskytovatelkou oznámeny co nejdříve. V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy nenese Poskytovatelka odpovědnost za vady Služby, které jsou mimo kontrolu Poskytovatelky nebo jiné závady způsobené tím, že Uživatelka používá zařízení, které není schváleno, nebo za závady, které jsou způsobeny nedbalostí Uživatelky.

14.2 Za poruchy, výpadky a jiné poruchy, které mají za následek, že Službu nelze užít, a za které je prokazatelně odpovědná Poskytovatelka podle článku 15.1, jsou Uživatelky, které o to požádají, oprávněny získat spravedlivou náhradu, která bude určena v souladu s platnými zákony. Uživatelky nemají nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky nebo jiné poruchy Služby, které jsou důsledkem údržby Služby.

15 Povinnost nahradit škodu

Uživatelka se zavazuje odškodnit Poskytovatelku za jakékoli ztráty, výdaje nebo nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s porušením Smlouvy či porušením příslušných zákonů.

16 Odkazy na Internetových stránkách

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami. Poskytovatelka nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatelka užívá takové internetové stránky na vlastní nebezpečí.

17 Neexistence konkludentního schválení

Pokud Poskytovatelka nebude vyžadovat splnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo neučiní žádné jednání proti porušení Smlouvy Uživatelkou, nelze takovou skutečnost považovat za schválení daného porušení nebo budoucích podobných porušení a nebudou tím ani jinak dotčena práva Poskytovatelky vyplývající z této Smlouvy.

18 Stížnosti a spory

18.1 Pokud bude Uživatelka z jakéhokoliv důvodu nespokojena se Službou, může kontaktovat Poskytovatelku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 19 nebo jiných kontaktních údajů dostupných na Internetových stránkách.

18.2 Uživatelka a Poskytovatelka se nejdříve pokusí vyřešit spory ze Smlouvy smírně. Nepodaří-li se Smluvním stranám dosáhnout smírného řešení sporu, bude spor vyřešen příslušným soudem v České republice. Není-li uvedeno jinak, tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Dále vám mohou příslušet některá práva na ochranu spotřebitele a mohou se na Vás vztahovat další závazná ustanovení právních předpisů České republiky. Před podáním žaloby k příslušnému soudu má Uživatelka nárok předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz , jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů.

19 Kontaktní údaje a příslušný regulační orgán

Poskytovatelku je možné kontaktovat na adrese Ludmila Hobzová, Jeřická 1274/3, Praha 20, PSČ: 193 00, Česká republika nebo e-mailové adrese info@cleopatra-calendar.com.

ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba, Bitcoin
© 2018 - 2024 Cleopatra Calendar. Webové stránky vytvořilo a spravuje studio Digi Age